اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناس

دسته: علوم انسانی » روان شناسی دسته: علوم انسانی » روان شناسی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 122 حجم فایل: 575 کیلوبایت

  • ازدواج
  • خانواده
  • عوامل موثر بر رضایت زناشویی

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

فهرست مطالب:

فصل اول:

1-1٫ مقدمه

1-2٫ بیان مساله

1-3٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4٫ اهداف تحقیق

1-5٫ فرضیه های تحقیق

1-6٫ متغیرهای تحقیق

1-7٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی

فصل دوم:

2-1٫ خانواده

2-2٫ ازدواج

2-3٫ رضایت زناشویی

2-4٫ عوامل موثر بر رضایت زناشویی

2-4-1٫ سن ازدواج و رضایت مندی زناشویی

2-4-2٫ جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی

2-4-3٫ مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی

2-4-4٫ تفکر و شناخت در رضایت زناشویی

2-4-5٫ سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی

2-4-6٫ خانواده اصلی و نقش شناخت ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی

2-5٫ طرحواره

2-5-1٫ طرحواره ها و افکار خودکار

2-5-2٫ طرحواره ها و اسنادها

2-5-3٫ طرحواره ها و انتظارات

2-5-4٫ طرحواره ها و فرضیات

2-5-5٫ طرحواره ها و استانداردها

2-5-6٫ نقش طرحواره ها در روابط خانوادگی

2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره های خانوادگی

2-5-7٫ طرحواره های ناکارآمد

2-5-8٫ منشاء طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-9٫ انواع طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت های مختل

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

2-5-10٫ خصوصیات طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-11٫ سبک های مقابله ای ناکارآمد

2-5-12٫ طرحواره درمانی

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-13٫ بازسازی طرحواره های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی

2-5-13- ج). تکنیک های بین فردی

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری

2-6٫ حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور

فصل سوم:

3-1٫ روش پژوهش

3-2٫ جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری

3-3٫ روش جمع آوری داده ها

3-4٫ ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها

3-4-1٫ فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش

3-4-2٫ پرسشنامه DASS

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ

قسمتی از متن:

خانواده، واحدی اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با اهمیتی را داراست و بنیادی ترین نهاد جامعه محسوب می شود. خانواده های با کارکرد سالم، به سالم سازی فضای جامعه یاری رسانده و زمینه رشد و شکوفایی اعضای خود را فراهم می کنند. خانواده بستر رشد و رفاه جسمی و روانی اجتماعی کودک و عامل تحقق و تعادل فیزیکی، روانی و اجتماعی انسانهاست. یکی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده بهداشت روانی افراد متاهل، روابط با همسر است (لاسول و لاسول، 1991). روابط با همسر عنصر اصلی زندگی عاطفی و اجتماعی فرد است و نداشتن رضایت زناشویی به توانایی زوجین برای برقراری روابط توام با خوشنودی با فرزندان و همچنین سایر افراد خانواده آسیب می رساند. روابط مطلوب توام با رضایت در درون خانواده به سازگاری موثرتر افراد در موقعیت های گوناگون یاری می رساند و از طرف دیگر تعارضات زناشویی، زمینه آسیب های روانی را فراهم می کند. زندگی مشترک در طبیعت ذاتی خود موجب تعارضات و چالش هایی در روابط میان زوجین می شود (وینچ و همکاران، 1974).

[...دانلود خواهم کرد...]