سمینار تحقیق و پژوهش بررسی تجربه های کشورها در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

چکیده دستیابی به رشد پایدارکشاورزی از جمله مسائل اساسی است که دولتها و کشورهای با درآمد پایین و متوسط با آن مواجه می باشند ایجاد چنین رشدی به تمایل دولتها در زمینه فقرزدایی، ضرورت سامان دهی عرضه غذای کافی و توجه به نقش کلیدی که بخش کشاورزی می تواند در توسعه فراگیر اقتصادی کشورها ایفا نماید بستگی دارد در ایران نیز بخش کشاورزی به جهت تأثیر فراگی

دسته: کشاورزی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 115 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35

  • سرمایه گذاری
  • بازار مالی کشاورزی
  • سمینار تحقیق و پژوهش بررسی تجربه های کشورها در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  • تأمین مالی
  • اورا ق بهادار
  • اعتبارات بانکی

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

فهرست مطالب

عنوان … صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مساله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4-اهداف تحقیق. 8

1-5-فرضیه های تحقیق. 8

1-6-تعاریف مفهومی متغیرها 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-کشاورزی.. 11

2-2- تاریخچه. 11

2-3-کشاورزی گذرا (نوبتی) 12

2-4-سیستم های تولید دام. 12

2-5-فرآیند تولید. 12

2-6-کشاورزی و دولت.. 13

2-7-نقش کشاورزی در اقتصاد جهان. 14

2-8-جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران. 16

2-9-ویژگیها و چالشهای بازارهای مالی کشاورزی.. 17

2-10-وضعیت بازار مالی کشاورزی روستایی ایران. 20

2-11-پیشینه تحقیق. 21

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

3-1-اهمیت و جایگاه کشاورزی در جامعه. 24

3-2-نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی.. 24

3-3-نقش کشاورزی در اقتصاد 25

3-4-پیشنهادهای کاربردی.. 27

فهرست منابع. 29

[...دانلود خواهم کرد...]