طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 29 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 31

  • صنعت توریسم
  • الگوی سیاست گذاری
  • صنعت جهانگردی ایران
  • طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران
  • بازاریابی
  • بازاریابی صنعت جهانگردی
  • طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران

چکیده:

امروز صنعت توریسم در دنیا یکی از منابع مهم درآمد زایی و در عین حال از جمله پارامترهای مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها می باشد. و در این میان، کشور ایران با یک قدمت تاریخی چندین هزار ساله و وجود جاذبه های سیاسی و زیارتی از جمله مراکز مهم توریستی در جهان می باشد با این حال پس از وقوع انقلاب اسلامی مهم ایران از این صنعت در دنیا کاهش چشمگیری یافته است که این امر به دلیل وجود محدود دیتهای موجود در کشور با توجه به جهان بینی حاکم پذیرفته است. از جمله عواملی که می تواند صنعت توریسم کشور را توسعه و بهبود بخشد به کار گیری ابزار ها و پارامتر های مؤثر بازاریابی می باشد که در این تحقیق سعی ما بر این است که ضمن شناسایی موانع مؤثرگسترش صنعت توریسم، الگوی مؤثر بازاریابی جهت گسترش جذب توریسم را ارائه دهیم.

کلمات کلیدی:

بازاریابی

صنعت توریسم

صنعت جهانگردی ایران

الگوی سیاست گذاری

مقدمه:

کشور ایران با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم جهانگردی جهان، توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد و از طرفی، عدم توفیق ما در جذب جها نگردان همواره از موضوعات مهم محافل فرهنگی اقتصادی و دستگاه های اجرایی بوده است. امروزه اهمیت صنعت جهانگردی و لوزوم آن با توجه به نقش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بر کسی پوشیده نیست.

به رغم اهمیت و ضرورت توصعه جهانگردی در ایران هنوز سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منسجم و کار آمدی برای آن طراحی نشده است. به نظر می رسد مباحث تئوریک جهانگردی خصوصااز نگاه بازاریابی به بازشناسی و بازکاوی دقیق تری نیاز دارد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که رمز موفقیت این ضنعت در گرو درک عمیق از ابعاد بازاریابی آن است. با عنایت به مطلب فوق، محور اصلی این تحقیق بازاریابی گردشگری است. اما باد در نظر داشت سیاست های جهانگردی در شکل دهی ابعاد بازاریابی نقش تعین کننده دارد. در این تحقیق برآنیم ضمن نشان دادن عوامل مؤثر سیاست گذاری در بازاریابی درصنعت جهانگردی ایران، تاثیرات آن را در بر ابعاد بازاریابی در قالب یک مدل سنجش نمایم و در خاتمه پیشنهادهای را برای بهبود وضعیت فعل مطرح سازیم.

فهرست مندرجات

چکیده … 1

مقدمه … 3

فصل اول: کلیات تحقیق

تعریف موضوع … 5

اهمیت موضوع … 6

بیان مساله … 7

فصل دوم: پیشینه، اهداف و فرضیه تحقیق

سابقه و ضرورت انجام تحقیق … 9

اهداف و کاربردهای تحقیق … 10

فرضیه های تحقیق … 11

فصل سوم: رویکرد های نظری بازاریابی

تعریف بازاریابی (1) … 12

تعریف بازاریابی صنعت گردشگری … 13

فرآیند بازاریابی … 15

بخش بندی (تقسیم بندی بازار) … 16

فصل چهارم: رویکرد نظری سیاست گذاری

مفهوم سیاست گذاری جهانگردی … 19

فصل پنجم: آشنایی با صنعت جهانگردی ایران

و جهان

جهانگردی در جهان کنونی … 21

عمده ترین چالش های فرا روی صنعت جهانگردی ایران … 23

فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ … 27

[...دانلود خواهم کرد...]