ترجمه مقاله شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی های غیر قابل مشاهده فردی

استدلال اصلی پشت این یافته ها این است که روابط دوستی مشخص شده به عنوان روابطی که در آن افراد به لحاظ اجتماعی تعامل داشته و شبیه به یکدیگر بوده اند که شامل نیاز به درک متقابل و مشترک است و بدین صورت شباهت بین دو نفر بیان شده است

دسته: مقالات ترجمه شده isi

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 405 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 31

  • شبکه های دوستی
  • نفوذ
  • مدلهای تصادفی مبتنی بر بازیگر
  • فرضیه سیر تکاملی
  • constraining contexts and nonvisible individual attributes
  • ترجمه مقاله شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی های غیر قابل مشاهده فردی
  • Similarity in friendship networks Selection or influence The effect of
  • شباهت در شبکه های دوستی انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی های غیر قابل مشاهده فردی
  • انتخاب
  • واگیر (سرایت)

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

http: //jait. ir

چکیده … 4

1- دیباچه … 4

2- زمینه های نظری و فرضیه … 6

2-1- محدودیت سازمانی: کشش شبکه … 6

2-2- محدودیتهای سازمانی: سرمایه گذاری در مقابل محرومیت اجتماعی … 7

2-3- دید کلی … 8

2-4- نفوذ اجتماعی عمومی … 8

2-5- نفوذ اجتماعی و طبقه بندی اجتماعی … 9

2-6- نفوذ اجتماعی و کنترل اجتماعی … 11

3- اندازه گیری … 11

3-1- نمونه … 11

4- نتیجه ها … 16

4-1- آمار توصیفی … 16

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SIENA … 17

5-نتیجه گیری … 22

5-1- یافته های غیر مترقبه و محدودیتها … 24

منابع … 26

چکیده

اکثر تحقیقات در مورد شباهت در شبکه های دوستی با تمرکز بر ویژگی های فردی به آشکاری قابل مشاهده است. (برای مثال: نگرش و رفتار)

در زمینه هایی که در آن انتخاب چه کسی نسبتا نامحدود دوستانه خواهد بود. اغلب این مطالعات نشان می دهد که انتخاب اجتماعی به جای نفوذ اجتماعی علت اصلی، شباهت در میان دوستان است. ما استدلال می کنیم که در یک محیط که در آن همکاری اجتماعی بسیار مهم است و انتخاب دوستی بیشتر محدود است، نفوذ ممکن است دلیل اصلی شباهت در میان دوستان باشد. افزون بر آن، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا طبقه بندی اجتماعی و کنترل همکاری ها موجب تقویت فرآیند نفوذ اجتماعی در میان دوستان می شود؟

با استفاده از مدل تصادفی مبتنی بر بازیگر برای پویا نمودن شبکه، ما مجموعه داده های سه دسته (موج) از سالهای گوناگون دوره های آموزشی نیروی دریایی سلطنتی هلند را مورد بررسی قرار دادیم. اولین دوره مربوط به کالج دانش آموزان دوره افسری است که اولین بار در شکل گیری دوستی برای نظم و انضباط نظامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اولین فرضیه ما این است که دانش آموزان افسری، نظم و انضباط نظامی خود را با دوستان شان تنظیم کرده و از آن پشتیبانی می کنند. بر خلاف انتظارمان برای پشتیبانی از این ایده است که افراد نظم و انضباط خود را نسبت به دوستان شان تنظیم می کنند که این همان، تخصص نظامی است، این نظم در دوست یابی برای افزودن به دوستان شان نیست بلکه برای اعمال کنترل برای یافتن همکار است. ما در این یافته ها تلاش نمودیم با جزییات و کاملا استادانه روابط دوستانه را ترسیم نماییم.

کلید واژه ها

شبکه های دوستی، انتخاب، نفوذ، واگیر (سرایت)، فرضیه سیر تکاملی، مدلهای تصادفی مبتنی بر بازیگر

a b s t r a c t

Most research on similarity in friendship networks focuses on clearly visible individual attributes (i. e.

attitudes and behaviors) in contexts where choices whom to befriend are relatively unconstrained. These

studies often reveal that social selection rather than social influence is the dominant cause of similarity

among friends. We argue that in a setting where social collaboration is crucial and friendship choices are

more constrained, influence might be the main reason for similarity found among friends. In addition, we

examined whether social categorization and peer control amplifies the social influence process among

friends. Using a stochastic actor-based model for network dynamics,we analyzed a three-wave dataset of

first year RoyalNetherlandsNaval College officer students on friendship formation and military discipline.

The data supports our first hypothesis that students adjust their own military discipline to that of their

friends. Contrary to our expectations, we did not find support for the idea that individuals adjust their

discipline more to friends who are of the same military specialty, and neither more to friends who exert

peer control. We elaborate on these findings in the discussion.

[...دانلود خواهم کرد...]