بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 90 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

  • بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران
  • بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران
  • عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

یکی از منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها اطلاعات مالی ارائه شده توسط مدیریت است. صورتهای مالی یکی از منابع اطلاعاتی اصلی شرکتها است که باعث شفافیت بازار میشود.

با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات شرکتها در بازار سرمایه، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشا است. در این راستا تاثیر اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، مالکیت نهادی، سود آوری و حجم بدهی بر کیفیت افشا اطلاعات شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت افشا از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. کلیه فرضیه ها بر روی 259 عضو نمونه انجام شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد، در سطح 95 درصد اطمینان بین اندازه شرکت و حجم بدهی شرکت با کیفیت افشا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و بین نوع موسسه حسابرسی، مالکیت نهادی و سودآوری شرکت با کیفیت افشای شرکتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

واژه های کلیدی: کیفیت افشا، اندازه شرکت، مالکیت نهادی، ضریب سودآوری، نسبت بدهی

مقدمه و بیان مسئله

مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس ها، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه های فعال در این بازارها منتشر می شود، بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد.

چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت ها و پیش بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود.

از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظور شفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور کلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار قوانین، مقررات، آیین نامه و دستورالعمل های متعددی تدوین کرده اند. در این قوانین و مقررات هر یک از نهادهای بازار یعنی بورس، ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه های بازار به افشای اطلاعات معینی درباره امور و فعالیت های خود مکلف شده اند. (صالح آبادی، 1386، 1)

اهمیت دسترسی به اطلاعات جهت اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح به حدی است که در جوامع دموکراتیک شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی به آن را در شمار حقوق بشر در نظر می گیرند. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد.

یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است.

[...دانلود خواهم کرد...]