بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 667 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 193

  • تیپ شخصیتی مایرز بریگز
  • رضایت زناشویی
  • بهزیستی روانی
  • بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

در این پژوهش که به منظور بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان دانشگاه پیام نور (مذکر و مؤنث) پرداخته شده است. جمعیت آماری کلیه ­ی دانشجویان متأهل (مؤنث و مذکر) دانشگاه پیام نور است که در سال 1391-1390 مشغول به تحصیل بوده ­اند و حجم نمونه ­ی آماری در این پژوهش 250 نفر است که از بین دانشجویان متأهل انتخاب شده­اند.

طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده ­اند

تجزیه و تحلیل داده­ ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش … 1

1-1- مقدمه.. 1

2-1- بیان مسئله.. 4

3-1- اهداف پژوهش.. 12

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12

5-1- اهداف پژوهش.. 14

6-1- فرضیات پژوهش.. 14

6-1- تعاریف عملیاتی و نظری.. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش … 10

1-2- کیفیت زندگی.. 10

2-2- ارزیابی کیفیت زندگی.. 13

3-2- کیفیت زندگی زناشویی.. 14

4-2- رضایت زناشویی.. 15

5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان.. 17

1-5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان.. 18

6-2- خانواده ـ سلامت روان ـ رضایت زناشویی.. 19

7-2- رضایت روابط زناشویی در ازدواج.. 30

8-2- تعریف تعرض جنسی.. 30

9-2- تعریف عام رضایت.. 31

10-2- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی).. 31

11-2- بهداشت روانی یا سلامت روان.. 33

12-2- تعریف سازمان جهانی.. 35

13-2- اهمیت بهداشت روان.. 36

14-2- علل افزایش شیوع بیماری های روانی.. 37

15-2- بیماری های روانی، علل و انواع.. 38

16-2- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 39

17-2- دین باوری و سلامت روان.. 40

18-2- امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا.. 41

19-2- آثار شکرگزاری بر سلامت روان.. 42

20-2- توکل و سلامت روان.. 43

21-2- بهداشت روانی در نظام خانواده.. 44

22-2- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد.. 45

23-2- بهداشت روانی در دوره نوجوانی:.. 48

24-2- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی.. 51

25-2- بهداشت روانی در دوره پیری.. 52

26-2- تعریف رضایت.. 53

1-27-2- پیدایش رضایت.. 53

2-27-2- ابعاد رضایت.. 55

3-27-2- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 56

4-27-2- رضایت از زندگی زناشویی.. 56

5-27-2- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 57

28-2- ازدواج.. 61

29-2- تشکیل خانواده.. 63

30-2- مهمترین عوامل برای ازدواج های موفق.. 64

1-30-2- سازگاری زناشویی و سلامت روان.. 68

31-2- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی.. 69

32-2- پیشینه پژوهش در ایران.. 72

فصل سوم: روش اجرای پژوهش … 74

1-3- جامعه آماری پژوهش.. 74

2-3- نمونه پژوهش.. 74

3-3- روش نمونه گیری.. 74

4-3- ابزار پژوهش.. 74

1-4-3- پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 74

2-4-3- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH.. 77

3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH.. 78

4-4-3- پرسشنامه سلامت عمومی (GHO) گلدبرگ.. 79

5-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی.. 83

6-4-3- اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ).. 84

5-3- طرح پژوهش.. 86

6-3- روش اجرا.. 86

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده.. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 89

1-4- مقدمه.. 89

2-4- آمار توصیفی.. 90

3-4- آماراستنباطی.. 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری … 104

1-5- بحث و نتیجه گیری.. 104

2-5- محدودیتهای پژوهش.. 104

3-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده.. 106

فهرست منابع و مآخذ.. 108

الف) منابع فارسی.. 108

ب) منابع انگلیسی.. 109

ضــمائــم.. 129

الف) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28.129

ب) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 132

ج) کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 136

د) Spss. 140

Abstract 149

فهرست جداول

جدول 1-3- همبستگیهای بین زیرمقیاسها و مقیاس کلی GHQ 82

جدول 2-3- جدول نمرات برش مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی 83

جدول1-4- فراوانی تحصیلات. 90

جدول2-4- فراوانی مدت ازدواج. 91

جدول3-4- فراوانی سن. 93

جدول4-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای رضایت زناشویی. 95

جدول5-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای سلامت عمومی. 97

جدول6-4- آزمون پیرسون. 99

جدول7-4- آزمون پیرسون. 99

جدول8-4- آزمون پیرسون. 100

جدول9-4- آزمون پیرسون. 101

جدول10-4- آزمون پیرسون. 101

جدول11-4- رگرسیون چندگانه متغیرها. 102

فهرست نمودار

نمودار1-4- تحصیلات. 91

نمودار2-4- مدت ازدواج. 92

نمودار3-4- سن پاسخگویان. 94

نمودار4-4- هیستوگرام رضایت زناشویی. 96

نمودار5-4- هیستوگرام سلامت عمومی. 98

[...دانلود خواهم کرد...]