ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 108 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 135

 • دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران
 • مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری
 • ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت
 • ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات
 • دانلود پایان نامه ماده 118
 • حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:


 • مقدمه نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می آیند در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت ها است شکوفایی اقتصاد ملی…

 • دسته: مقالات مهندسی فرمت فایل: zip حجم فایل: 239 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 201 اصول تجارت لایحه تجارت قانون اصلاح تجارت پروژه لایحه اصلاح قانون تجارت مناسب برای ارایه ب دانشگاه و مدارس [...دانلود خواهم کرد...]…

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مسئولیت جزائی مدیران قلمرو اختیارات مدیران دانلود مقالات ارشد حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق اختیارات مدیران نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاحی…

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست. البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

کلمات کلیدی:

معاملات

ماده 118

شرکتهای تجاری

مسئولیت مدنی مدیران

مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم. هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فهرست

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری.. 5

بخش اول: کلیات.. 5

الف: شرکت سهامی.. 16

ب: شرکت با مسئولیت محدود: 27

پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی). 34

ج: شرکت تعاونی.. 37

بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت 43

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز. 49

هـ: انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد. 51

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات.. 56

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده 56

الف- شرکت سهامی.. 56

ب- شرکت با مسئولیت محدود. 59

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی.. 62

بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران). 66

1- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. 66

2- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات 71

1-2- رعایت موضوع شرکت.. 71

2-2 رعایت حدود اختیارات.. 74

شرکت سهامی.. 74

شرکت با مسئولیت محدود. 76

شرکت تعاونی.. 80

3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت 82

4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها 86

5- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد 89

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی.. 93

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات 93

بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر. 94

2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات.. 96

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء: 100

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل: 103

1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر. 103

2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات.. 107

3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء. 109

فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس… 111

مبحث اول: کلیات.. 111

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام. 111

1- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می شوند. 111

2- شرکتهای قانونی.. 112

3- شرکتهای ثبت شده. 112

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن.. 113

1- مفهوم قاعده. 113

2- سابقه تاریخی به قاعده. 116

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی.. 117

گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران.. 118

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات.. 120

1- شرکتهای قانونی و ثبت شده. 121

2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت.. 123

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا). 124

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها). 124

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران). 127

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران.. 128

نتیجه گیری.. 129

شرکت با مسئولیت محدود. 132

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط.. 134

شرکت مدنی.. 136

حقوق انگلیسی.. 137

پیشنهادات.. 139

فهرست منابع.. 141

[...دانلود خواهم کرد...]