مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

دسته: برق، الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 658 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 84

 • مدیریت اتفاقات
 • شبکه توزیع
 • کنترل شبکه
 • شبکه
 • مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

از آنجائیکه بکارگیری روش های اصولی و علمی مانور در شبکه های فشار متوسط، تأثیر بسزایی در کاهش زمان خاموشی دارد، وجود یک دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع در سطح شرکت های توزیع برق الزامی می باشد. بدین منظور با بهره گیری از تجربیات گذشته، دستورالعمل مانور شبکه های فشار متوسط در قالب ‹‹ نظام نامه عملیات مانور شبکه های فشار متوسط ›› تهیه شده است.

فهرست مطالب

چکیده. 1

ضرورت تدوین نظام نامه مانور شبکه فشار متوسط … 2

فصل اول.. 3

تعاریف … 3

1- شبکه: 4

2- مانور: 4

3- مرکز کنترل: 4

4- مسئول کنترل شبکه: 4

5- مأمور مانور: 4

6- نقطه مانور: 4

7- نقطه شروع کار: 5

8- منطقه (امور) معین: 5

9- شرکت معین: 5

10- عیب زودگذر: 5

11- عیب ماندگار: 5

12- ولتاژ مجاز آزمایش شبکه: 5

13- فیدر: 5

14- دستگاه آزمایش شبکه: 5

15- فرم اجازه کار: 6

16- شبکه دارای سیستم اتوماسیون: 6

17- اولویت ویژه مقطعی: 6

18- اولویت ویژه دائم: 6

19- اتصال زمین: 6

20- تعمیرات شبکه: 6

21- تفنگ پرتاب سیم زمین: 6

فصل دوم: 7

تشخیص وجود خطا7

تجهیزات و تکنولوژی های جدید: 8

○ سیستم اتوماسیون.. 8

○ ریکلوزر و سکشنالایزر. 8

○ آشکار سازهای خطا9

○ رله های ثانویه. 9

○ سیستم GPS.. 9

○ سیستم حفاظت خطوط هوایی منشعب از پست زمینی … 10

○ سیستم هشداردهنده قطع المان کات اوت، بریکر، کلید فشار ضعیف و بازشدن درب پستها10

فصل سوم. 11

روشهای مختلف آزمایش شبکه های توزیع.. 11

روشهای مختلف آزمایش شبکه های فشار متوسط … 12

الف: روش آزمایش شبکه 20 کیلوولت با استفاده از دستگاه تستر: 12

الف-1- انتخاب محل انجام آزمایش … 12

الف-2- استقرار در محل آزمایش … 12

الف-3- شروع عملیات آزمایش شبکه. 13

تفاوت شبکه سالم و معیوب با توجه به تغییرمکان عقربه وسایل اندازه گیری موجود بر روی دستگاه تستر: 14

شبکه مورد آزمایش سالم است … 14

مرحله سوم اعمال ولتاژ.

مرحله دوم اعمال ولتاژ.

شبکه مورد آزمایش معیوب است … 15

ب روش آزمایش انواع شبکه های فشار متوسط … 17

ب-1- آزمایش تکه کابل یا خط هوائی فاقد انشعاب … 17

ب-2- آزمایش شبکه دارای انشعاب … 18

* آزمایش شبکه هوائی دارای انشعاب … 18

* آزمایش شبکه های کابلی و مختلط دارای انشعاب … 19

ب-3- آزمایش شبکه دارای لوازم اندازه گیری … 19

ب-4- آزمایش یک ترانسفورماتور مشکوک به عیب … 20

 • اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچهای ترانسفورماتور. 20
 • اندازه گیری مقاومت عایقی ترانسفورماتور. 21

ج نکات مهم در آزمایش شبکه. 22

فصل چهارم. 24

عملیات مانور شبکه توزیع.. 24

عملیات مانور در شبکه. 25

○ نقطه مانور. 25

5- الف- مانور به منظور سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات شبکه. 27

5- ب- مانور به منظور تشخیص نقطه عیب و رفع خاموشی در شبکه. 28

5- ب-1- روش مانور در زمان وقوع عیب در شبکه هوائی … 28

* مانور شبکه هوائی دارای تجهیزات قطع کننده و حفاظتی … 29

 • عملیات مانور در شبکه هوائی در حالت وقوع عیب زودگذر. 29

□ محل بروز عیب زودگذر بعد از ریکلوزر باشد.. 30

□ محل بروز عیب زودگذر قبل از ریکلوزر باشد.. 30

 • عملیات مانور در شبکه هوائی در حالت وقوع عیب ماندگار. 30

□ محل بروز عیب ماندگار بعد از ریکلوزر باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب دارای سکشنالایزر باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب دارای فیوز کات اوت باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب فاقد تجهیزات حفاظتی باشد.. 32

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی خط اصلی باشد.. 32

□ محل بروز عیب ماندگار قبل از ریکلوزر باشد.. 33

* مانور شبکه هوایی فاقد تجهیزات حفاظتی … 35

5- ب-2- روش مانور درزمان وقوع عیب در شبکه کابلی … 37

5- ب-3- روش مانور در زمان وقوع عیب در شبکه مختلط … 39

5- ج- مانور به منظور جایگزینی پستهای فوق توزیع از دست رفته. 41

5- د- مانور به منظور تغییر آرایش نرمال شبکه در مواقع اولویت های ویژه. 43

○ اولویت ویژه مقطعی … 43

○ اولویت ویژه دائم.. 44

5- ر- مانور به منظور پاسخ به درخواست های دیسپاچینگ فوق توزیع.. 45

5- و- مانور به منظور بی برق نمودن تأسیسات جهت احداث و برقراری جریان شبکه های جدیدالاحداث … 46

 • مانور به منظور بی برق نمودن تأسیسات جهت توسعه و احداث شبکه. 46
 • مانور به منظور برقراری جریان شبکه های جدیدالاحداث … 46

5- ز- مانور به منظور تعدیل بار فیدرهای فشار متوسط … 48

5- ح- مانور به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی در مواقع اضطراری … 49

5- ط- مانور در شبکه های دارای اتوماسیون.. 50

☼ راهکارها و پیشنهادات … 51

فصل پنجم.. 52

مدل عملیات مانور یک شبکه توزیع نمونه. 52

مدل تصمیم گیری عملیات مانور یک شبکه فشار متوسط نمونه. 53

«دستورالعمل چگونگی مانور در شرائط بحران از دست رفتن یک پست 20/63 کیلوولت به علل مختلف». 57

فصل ششم.. 59

عیب یابی خطوط زمینی (کابلی) 59

مقدمه: 60

عیب یابی کابل … 62

شرح قسمتهای ایمنی و اتصال زمین خودرو عیب یاب … 62

مواردی که هنگام شروع بکار باید رعایت شود. 63

شرح دستگاه عیب یاب … 63

الف) کابل برق ماشین عیب یاب … 63

کابل اصلی دستگاه عیب یاب … 64

شرح قسمتهای داخل ماشین عیب یاب … 64

دستگاه رفلکتور. 65

دستگاه تست HV … 66

دستگاه تخلیه الکتریکی … 67

دستگاه مولد فرکانس صوتی FLS.. 68

مراحل عیب یابی کابل 20کیلو ولت … 69

امتحان فاز بریدگی … 69

مراحل عیب یابی کابل فشار ضعیف … 70

دستگاه تستر. 70

فصل هفتم.. 72

ایمنی در مانور شبکه های توزیع و الزامات مربوط به مامورین مانور. 72

ایمنی در مانور شبکه های فشار متوسط … 73

○ فهرست لوازم ایمنی انفرادی: 74

○ فهرست لوازم ایمنی گروهی: 75

◙ مقررات ایمنی قبل از انجام کار. 75

◙ مقررات ایمنی حین انجام کار. 76

◙ مقررات ایمنی بعد از انجام کار. 76

◙ الزامات ایمنی مأمورین مانور77

[...دانلود خواهم کرد...]