تحلیل معادلات ساختاری و تعیین رابطه آماری بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک مرکز تحقیقاتی

تحلیل معادلات ساختاری و تعیین رابطه آماری بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک مرکز تحقیقاتینویسند گان فرزین سامیا کلانتری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کیامرث فتحی هفشجانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب صدیق رئیسی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبreport ic

دسته: مدیریت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 504 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7

  • تحلیل معادلات ساختاری و تعیین رابطه آماری بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک مرکز تحقیقاتی
  • تحلیل معادلات ساختاری و تعیین رابطه آماری بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک مرکز تحقیقاتی

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

تحلیل معادلات ساختاری و تعیین رابطه آماری بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک مرکز تحقیقاتی

نویسند گان:

فرزین سامیا کلانتری – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کیامرث فتحی هفشجانی – دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

صدیق رئیسی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:

اگرچه نقش هوش هیجانی در صنایع بیمارستانی و آموزشی به طور گسترده ای در تحقیقات استفاده شده است لیکن پارامترهای رفتار سازمانی که نقش تعیین کنندهای در موفقیت سازمانها ایفا می کنند کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه بین هوش هیجانی با دو عامل رفتار سازمانی – تعهد سازمانی و رضایت شغلی- در بین کارکنان مراکز تحقیقاتی بوده که مطالعات کمی تاکنون در این خصوص انجام شده است. نمونه مورد مطالعه از بین 137 نفر از کارکنان یک مرکز تحقیقاتی در تهران جمع آوری گردید و روشهای معادلات ساختاری و خودگردان سازی برای تحلیل آماری آزمون فرضیه های مدل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و همچنین تعهد سازمانی با رضایت شغلی (p-value≤0.01) در این مراکز وجود دارد. علاوه بر آن تعهد مستمر به عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی هیچ رابطه معناداری با سایر عوامل نداشته است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعهد سازمانی می تواند نقش مداخله گری برای افزایش رضایت شغلی از طریق بهبود هوش هیجانی ایجاد کند.

تعداد صفحات: 7

[...دانلود خواهم کرد...]