پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره محور برافزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکدهروان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دسته: روانشناسی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 219 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 126

  • رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
  • پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
  • افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
  • پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر

افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

1-1. مقدمه …

1-2. بیان مساله …

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق …

1-4. اهداف تحقیق …

1-5. فرضیه های تحقیق …

1-6. متغیرهای تحقیق …

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی …

فصل دوم:

2-1. خانواده …

2-2. ازدواج …

2-3. رضایت زناشویی …

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی …

2-4-1. سن ازدواج و رضایت مندی زناشویی …

2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی.

2-4-3. مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی …

2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی …

2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی

2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی …

2-5. طرحواره …

2-5-1. طرحواره ها و افکار خودکار …

2-5-2. طرحواره ها و اسنادها …

2-5-3. طرحواره ها و انتظارات …

2-5-4. طرحواره ها و فرضیات …

2-5-5. طرحواره ها و استانداردها …

2-5-6. نقش طرحواره ها در روابط خانوادگی …

2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره های خانوادگی …

2-5-7. طرحواره های ناکارآمد …

2-5-8. منشاء طرحواره های ناکارآمد اولیه …

2-5-9. انواع طرحواره های ناکارآمد اولیه …

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد …

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل.

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت های مختل …

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

2-5-10. خصوصیات طرحواره های ناکارآمد اولیه …

2-5-11. سبک های مقابله ای ناکارآمد …

2-5-12. طرحواره درمانی …

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره های ناکارآمد اولیه

2-5-13. بازسازی طرحواره های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور …

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی) …

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی …

2-5-13- ج). تکنیک های بین فردی …

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری …

2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور

فصل سوم:

3-1. روش پژوهش …

3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.

3-3. روش جمع آوری داده ها …

3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها …

3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش..

3-4-2. پرسشنامه DASS …

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ) …

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ …

[...دانلود خواهم کرد...]