ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ((e-CRMبر روی وفاداری مشتریان

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ((eCRMبر روی وفاداری مشتریان چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در ایجاد وفاداری مشتریان در سایت پارس مدیرمی باشد این مطالعه به روش توصیفی اندازه گیری انجام شده است نمونه گیری با 170 مشتری انجام شد برای انجام این مطالعه از دو پرسشنامه محقق ایجاد شده توسط استفاده

دسته: فناوری اطلاعات

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 645 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

  • هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در ایجاد وفاداری مشتریان در سایت پارس مدیرمی باشد این مطالعه به روش توصیفی اندازه گیری انجام شده است نمونه گیری با 170 مشتری انجام شد برای انجام این مطالعه از دو پرسشنامه محقق ایجاد شده توسط استفاده
  • بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ((eCRMبر روی وفاداری مشتریان
  • چکیده
  • ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ((e-CRMبر روی وفاداری مشتریان

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ((e-CRM بر روی وفاداری مشتریان

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در ایجاد وفاداری مشتریان در سایت پارس مدیرمی باشد. این مطالعه به روش توصیفی اندازه گیری انجام شده است. نمونه گیری با 170 مشتری انجام شد. برای انجام این مطالعه از دو پرسشنامه محقق ایجاد شده توسط استفاده شد که توسط محققان و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. محاسبات انجام شده با روش آلفا کرونباخ برای پرسشنامه e-CRM برابر 709/0و برای پرسشنامه, و برای پرسشنامه وفاداری مشتری 832/0 به تأیید رسیده است. نتایج تحقیقات با استفاده از دو روش همبستگی و رگرسیون نشان دهنده آن است که کدام عوامل در جهت ارتقای e-CRM در موسسه خزر پارس مدیر موثر و کدام یک بی تاثیرمی باشند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که پیاده سازی e-CRM از لحاظ آماری رابطه مثبت معنی داری با عوامل وفاداری مشتریان دارد. مدیر این شرکت میتواند برای اجرای بهینهe-CRM از نتایج این تحقیق استفاده نماید ونیز می تواند آن را با فرهنگ ایرانی مطابقت داده و وفاداری بیشتر مشتریان رابه همراه داشته باشد.

کلیدواژه: CRM (مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی)، e-CRM (مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی)، وفاداری، مشتری، مدیریت

[...دانلود خواهم کرد...]