پروژه اثر غلظت های مختلف اکسین بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

دسته: مهندسی » مهندسی کشاورزی و زراعت دسته: مهندسی » مهندسی کشاورزی و زراعت فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 96 حجم فایل: 999 کیلوبایت

  • زراعت
  • دانلود تحقیق
  • نارنج
  • تحقیق
  • کشاورزی و زراعت
  • کار تحقیقی
  • قلمه زنی
  • تحقیق کشاورزی
  • پروژه اثر غلظت های مختلف اکسین بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ
  • نارنج سه برگ

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

چکیده

نارنج (Citrus aurantim L.) و نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L. Raf.) بعنوان پایه برای مرکبات استفاده می شوند. در این پژوهش اثر دو اکسین (نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید) در 4 غلظت (صفر، 2000، 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) بصورت فاکتوریل در 3 تکرار در شرایط گلدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی صفات درصد ریشه زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی برای هر 10 نمونه ای که بطور تصادفی انتخاب شده اند اندازه گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که کاربرد ایندول بوتریک اسید در غلظت 4000 میلی گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید در غلظت 3000 میلی گرم در لیتر بر روی درصد ریشه زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی اثرمعنی داری داشته و ایندول بوتریک اسید دارای گستره وسیعتر و اثر بهتری در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ نسبت به نفتالین استیک اسید بوده است و نفتالین استیک اسید در غلظت 4000 میلی گرم در لیتر در تمامی اندازه گیری ها اثر منفی نشان داده است. همچنین نارنج در تمامی اندازه گیری های انجام شده دارای میانگین بیسار بالاتری از نارنج سه برگ می باشد و نیز غلظت 3000 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید + غلظت 4000 میلی گرم ایندول بوتریک اسید دارای بیشترین میانگین در هر دو نارنج بوده است.

واژه های کلیدی: اکسین، نارنج، نارنج سه برگ، ایندول بوتریک اسید، نفتالین استیک اسید، ریشه زایی.

فهرست مطالب

فصل اول 9

تاریخچه و اهمیت اقتصادی 9

مقدمه 10

مناطق تولید مرکبات 12

مناطق مرکبات خیز ایران 12

ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات 13

گیاه شناسی 14

وضعیت گل و لقاح 15

علل پارتنوکارپی 15

عوامل موثر در دگرگشنی 16

اصلاح مرکبات و روشهای متداول 18

نارنج (Citrus aurantium L.) 20

نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L. Raf.) 21

صفات کمی پایه های مرکبات 22

هورمونهای اکسینی 23

تاریخچه و انواع 23

ریشه زائی 24

اهداف تحقیق 25

شیوه های ازدیاد بوسیله قلمه 26

اهمیت و مزایای ازدیاد به وسیله قلمه زدن 26

مشخصات قلمه ها 27

قلمه ساقه 28

قلمه های چوب سخت (گونه های خزان دار) 28

قلمه های چوب نیمه سخت 30

قلمه های چوب نرم (چوب سبز) 31

گیاهان مادری 33

منابع مواد قلمه ای 33

محیط ریشه زایی 34

تیمار قلمه ها با تنظیم کنندهای رشد 35

مواد ریشه زا 36

روشهای کاربرد مواد ریشه زا 36

پودرهای تجارتی 36

روش فروبری در محلول رقیق 37

طرز تهیه محلول رقیق 37

روش فروبری در محلول غلیظ 38

ساختن محلول غلیظ 39

شرایط محیطی برای ریشه دهی قلمه های برگدار 39

مراقبت از قلمه ها در اثناء ریشه زایی 40

جابجایی قلمه ها پس از ریشه زایی 42

قلمه های چوب سخت 42

فصل دوم 46

پیشینه تحقیق 46

کارهای انجام شده مشابه 47

فصل سوم 55

مواد و روشها 55

مواد و روشها 56

فصل چهارم 57

نتایج و بحث 57

فصل پنجم 89

نتایج 89

نتیجه گیری و پیشنهادات 90

منابع 91

[...دانلود خواهم کرد...]