استاندارد کولر گازی و یا پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال (سرد و یا سرد وگرم)

استاندارد کولر گازی و یا پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال (سرد و یا سرد وگرم

دسته: فنی و مهندسی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 795 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 85

  • استاندارد کولر گازی و یا پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال (سرد و یا سرد وگرم)
  • استاندارد کولر گازی و یا پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال (سرد و یا سرد وگرم)

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

پیش گفتار

ب

هدف و دامنه کاربرد

1

مراجع الزامی

3

اصطلاحات و تعاریف

3

آزمون های سرمایش

11

آزمون های گرمایش

25

روش های آزمون و عدم قطعیت اندازه گیری ها

34

نتایج آزمون

36

مقررات نشانه گذاری

44

اعلام مقادیر

45

پیوست ها:

پیوست الف – روش اجرای آزمون ها (الزامی)

46

پیوست ب – آزمون تعیین ظرفیت با استفاده از روش گرماسنجی (الزامی)

50

پیوست پ – محاسبات ظرفیت های گرمایش و سرمایش (الزامی)

62

پیوست ت – وسایل اندازه گیری (جهت اطلاع)

72

پیوست ث – روش های اندازه گیری مقدار گذر هوا (جهت اطلاع)

76

پیوست ج – روش آزمون تعیین ظرفیت با استفاده از آنتالپی هوا در سمت

بیرونی گرماسنج (جهت اطلاع)

84

پیوست چ – فهرستی از نمادهای مورد استفاده در پیوست ها (جهت اطلاع)

89

[...دانلود خواهم کرد...]