بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دسته: فقه، الهیات، معارف

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 38 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

  • همکاری در فروش
  • انجام پروژه و پایان نامه
  • نهادینه سازی
  • آزمونهای قرآن و عترت
  • رفتارهای اخلاقی فرهنگی
  • قرآن و عترت
  • دانلود مقاله بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
  • بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای مستقر در تهران) انجام گرفته که جامعه مورد نظر تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات تهران بوده و نمونه آن با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به تعداد 398 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید و نتایج بدین شرح است: مسابقات قرآن و عترت در ایجاد و ارتقاء انگیزه رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان مؤثر بوده است. مسابقات قرآن و عترت توانسته است بهبود در رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان بهبود ایجاد نماید. مسابقات قرآن و عترت توانسته است باعث استقرار ارزشهای اخلاقی- فرهنگی در دانشجویان گردد. مسابقات قرآن و عترت توانسته است ارزشهای اخلاقی- فرهنگی را در دانشجویان درونی نماید. مسابقات قرآن و عترت توانسته است ارزشهای اخلاقی- فرهنگی را در دانشجویان متبلور سازد.

کلید واژه ها:

تهران

قرآن و عترت

نهادینه سازی

آزمونهای قرآن و عترت

رفتارهای اخلاقی- فرهنگی

مقدمه

در جوامع اسلامی ارکان اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی- سیاسی بر اساس مبانی و شئونات و فرهنگ اسلامی است ورهبران و مدیران این جوامع با سر مشق و الگو قرار دادن دستورات این دین آسمانی در تمام مراحل زندگی تلاش می کنند که جامعه و مردم را به سر منزل سعادت، کمال، پیشرفت و توسعه رهنمون گردند. مدیریت فرهنگی در جوامع مختلف متضمن طرح ریزی و اجرای برنامه هایی است که افراد را به سمت الگوهایی برخواسته از ارزشهای حاکم بر جامعه سوق داده و رفتارهایی را در آنان ایجاد نماید. در جوامعی با رویکرد دینی، اساس و محور تمام این فعالیتها دین است، بخصوص در کشور ما، ارزشهای دین مبین اسلام حاکم بوده که رکن اصلی آن قرآن و عترت (سنت) می باشد. در این مقاله تلاش بر آن است تا یکی از طرق آموزش مسایل دینی و میزان تاثیر گذاری آن در شکل گیری انواعی از رفتارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد. رویکرد اصلی در نگارش این مقاله چگونگی تاثیر پذیری رفتار در نتیجه اثر ارزشها و باورها از یکسو و از سوی دیگر فکر و اندیشه آدمی با ارائه دیدگاههای متفکرانی صاحب نظر در خصوص دین و ارتباط آن با انسان و جامعه است. در این رهگذر نیز به نقش انگیزه، آموزش غیر مستقیم می پردازیم.

فهرست مطالب

بررسی نقش برگزاری آزمونهای قرآن و عترت در نهادینه سازی رفتارهای اخلاقی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 1

چکیده تحقیق 1

کلید واژهها: 2

مقدمه 2

روش تحقیق: 3

چارچوب نظری تحقیق 4

یافته های تحقیق 11

منابع: 20

[...دانلود خواهم کرد...]