سیستم پرداخت الکترونیکی –برنامه­کاربردیTelco 2.0 اختصاصی برای پرداخت­ها

Mobile Payment System Telco 20 application dedicated for payments

دسته: مقالات ترجمه شده

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2591 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

  • سیستم پرداخت الکترونیکی –برنامه­کاربردیTelco 2.0 اختصاصی برای پرداخت­ها
  • سیستم پرداخت الکترونیکی
  • برنامه­ کاربردیTelco 20 اختصاصی برای پرداخت­ ها

[...دانلود خواهم کرد...]

موارد مشابه را حتما بررسی فرمایید:

نام مجله:

Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems

عنوان مقاله:

Mobile Payment System – Telco 2.0 application dedicated for payments

Abstract – The following paper presents Mobile

Payment System. The system is a prototype of an

innovative method of paying for services using the

mobile phone. The method is quite straight-forward,

basically the user wanting to access some online service

supplies hislher cellular phone number to the web form

and receives a token via USSD message (Unstructured

Supplementary Service Data). Then, introducing the

token into the web form gives the user an access to the

desired content. At this exact moment the charging is

done. The due amount of money is simply added to the

monthly bill, in case of postpaid phones, or subtracted

from available credits, in case of prepaid mobile phones.

The functionality of sending USSD messages from the

system to the subscriber mobile phone was achieved by

using Telco 2.0 Web Services provided by Orange Labs.

سیستم پرداخت الکترونیکی – برنامه­کاربردی Telco 2.0 اختصاصی برای پرداخت­ها

چکیده

این مقاله، سیستم پرداخت از طریق تلفن همراه را توضیح می­دهد. این سیستم، نمونه اولیه­ی یک روش نوین پرداخت سرویسبا استفاده ازتلفن همراه است. این روشکاملاسرراست است، در واقع، کاربر می­خواهد به برخی ازخدمات آنلاین دسترسی داشته باشد که از شماره تلفن همراه او به شکل وب پشتیبانی می­کند و یک کد رمز از طریق پیام USSD (سرویس مکمل غیرساختمند داده­ها) دریافت می­کند. سپس، وارد کردن این کد رمزبهشکل وب، دسترسی به محتوای مورد نظر را به کاربر می­دهد. دقیقا در این لحظه، شارژکردنانجام می­شود. مقدار هزینهمقرر بسادگیبهصورتحساب ماهانه، درموردتلفن­هایهمراه با سیم کارت دائمیاضافه می­شود و یادر مورد تلفن­های همراهبا سیم­کارت اعتباری ازاعتبارموجود کسر می­شود. قابلیت ارسال پیام­هایUSSDازسیستمبهمشترکینتلفن همراهبا استفادهاز خدمات وب Telco2.0 که توسطOrange Labsارائه شده است حاصل شد.

[...دانلود خواهم کرد...]